کشاورزی هوشمند به  موارد زیر وابسته است :

  • سیستم های اطلاعات مدیریت :

سیستم های برنامه ریزی شده برای جمع آوری ، پردازش ، ذخیره سازی و پخش اطلاعات در قالب مورد نیاز برای انجام عملیات و عملکرد مزرعه .

  • دقت کشاورزی :

​​مدیریت تغییرات مکانی و زمانی برای بهبود بازده اقتصادی پس از استفاده از ورودی و کاهش تاثیرات زیست محیطی . این شامل سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری برای مدیریت کل مزرعه با هدف بهینه سازی بازده بر روی ورودی ها است .

  • اتوماسیون و رباتیک کشاورزی : ​​

روند استفاده از تکنیک های رباتیک ، کنترل اتوماتیک و تکنولوژی هوش مصنوعی در تمام سطوح تولید کشاورزی ، از جمله مزرعه .

 

 

Smart-Robotic-Farmer