مفهوم اینترنت اشیا ، یا Internet of Things) IOT)  اتصال دستگاه های مختلف به یکدیگر از طریق اینترنت است . به کمک اینترنت اشیا برنامه ها و دستگاه های مختلف می توانند از طریق اتصال اینترنت با یکدیگر و حتی انسان تعامل و صحبت کنند . برای نمونه می توان به یخچال های هوشمند که به اینترنت متصلند و شما را از موجودی و تاریخ انقضا مواد خوراکی داخل یخچال با خبر می سازند اشاره نمود. در واقع اینترنت اشیا شما را قادر می سازد تا اشیا مورد استفاده خود را از راه دور و به کمک زیرساخت های اینترنتی مدیریت و کنترل کنید . اینترنت اشیا در واقع شبکه ای عظیم از اجزای متصل به اینترنت و نیز بهم متصل است که این اجزا می تواند شامل افراد نیز باشد . بنابراین روابط بین افراد با یکدیگر خواهد بود ، افراد با اشیا و اشیا با یکدیگر .

 

 

IOT