ضرورت استقرار هوش تجاری در سازمان‌ ها در عصر دانایی و در جامعه اطلاعاتی از ابعاد مختلف قابل بررسی است . از دیدگاه مدیریت ارشد استفاده از ابزارهای هوش تجاری برای تحلیل وضعیت جاری سازمان ، تعیین اهداف کوتاه مدت ، بلند مدت و کنترل شاخص‌های عملکرد ضروری به نظر می‌رسد ، از دیدگاه مدیریت اجرایی برای اتخاذ تصمیمات در فضاهای عدم اطمینان و ابهام و پیش بینی و تخمین نتایج اتخاذ تصمیمات ، از دیدگاه مدیریت مالی برای رصد کردن و کنترل گزارش‌های مالی و شاخص‌های عملکردی ، از دیدگاه مدیریت زنجیره تامین برای کنترل و بهبود روابط با تامین کنندگان و شرکاء سازمان ، از دیدگاه مدیریت ارتباط با مشتریان برای شناسایی ، دسته بندی ، سیاستگذاری و بهبود ارتباط با مشتریان سازمان و …

 

 

 

Business-intelligence