گلخانه یا (greenhouse) به فضای محدود اطلاق می شود كه قابلیت كنترل شرایط محیطی مناسب را برای رشد گیاهان از نواحی مختلف در طی فصول مختلف یك سال داشته باشد . طبق این تعریف از جمله عملكرد گلخانه فراهم كردن شرلیط محیطی لازم و مورد نیاز محصولی معین است .

 

گلخانه ها از نظر دمایی به انواع زیر دسته بندی می شوند :

 

  • گلخانه سرد : گلخانه سرد جهت حفاظت گیاهان از سرما و یخبندان مورد استفاده قرار می گیرد.
  • گلخانه نیمه گرم : این نوع گلخانه برای نگهداری نباتات حساس به سرمای زمستان و آن هایی كه دمای كمتر از 10 درجه سانتی گراد برای آن ها مضر است كاربرد دارد .
  • گلخانه گرم : گلخانه گرم مخصوص تولید سبزی در خارج از فصل است ( در مناطق سردسیر به منظور كاهش تغییرات هوای خارج گلخانه , دما و رطوبت آن اغلب آن را به صورت گود و دیواره آن را سیمانی انتخاب می كنند ) 
  • گلخانه گرم و مرطوب : مشابه گلخانه گرم ولی رطوبت در حد اشباع است . ( با آب پاشی راهروها گرم كردن و رطوبت مورد نیاز تامین می شود )

 

 

Greenhouse