سیاست حریم خصوصی

حفظ حریم شخصی کاربران   سیاست حفظ اطلاعات و محرمانگی اطلاعات کاربران در پارس کارن پارس کارن معتقد است اصول حفظ حریم شخصی و اطلاعات کاربران بسیار مهم و حساس است. در این سند اصول محرمانگی اطلاعات پارس کارن و نیز راهکارهای پارس کارن برای حفظ حریم شخصی و اطلاعات کاربران سایت پارس کارن توضیح داده…